הגבלת אחריות

מסחר במטבע חוץ על בסיס בטחונות טומן בחובו סיכון ברמה גבוהה,

 ויתכן שאינו מתאים לכל המשקיעים. מינוף בשיעור גבוה יכול לפעול לרעתך כשם שהוא יכול לפעול לטובתך. לפני קבלת ההחלטה על השקעה במטבע חוץ, שקול ברצינות את מטרות ההשקעה, רמת הניסיון שלך ומידת הסיכון שברצונך לקחת. קיימת האפשרות שתספוג אובדן חלקי או כולל של השקעתך ההתחלתית ולכן אל לך להשקיע כספים שאינך יכול להרשות לעצמך לאבד. עליך להיות מודע לכל הסיכונים הכרוכים במסחר במטבע חוץ ולהיוועץ ביועץ פיננסי עצמאי אם יש לך ספקות כלשהן.

חוות דעת שוק

מכלול הדעות, החדשות, המחקרים, הניתוחים, המחירים והמידע האחר הכלול באתר זה ניתן כפרשנות כללית על שוק ההשקעות ואינו מהווה עצה להשקעה. יובל פרי (להלן : "יובל") לא ישא באחריות עבור כל נזק או אובדן, כולל, אך לא מוגבל, לכל רווח או הפסד, שעלול לנבוע בישירות או בעקיפין מן השימוש או ההסתמכות על מידע מסוג זה.

דיוק המידע

התוכן של אתר אינטרנט זה נתון לשינויים בכל עת ללא הודעה והוא ניתן למטרה הבלעדית של סיוע לסוחרים בקבלת החלטות השקעה עצמאיות. יובל נקט אמצעים משמעותיים להבטיח את דיוקו של המידע באתר האינטרנט, אולם, יובל אינו ערב לכך שהמידע המופיע באתר מדויק והוא לא יחשב כאחראי לכל נזק או הפסד שעלול להיגרם באופן ישיר או עקיף כתוצאה מן התוכן או מאי-היכולת לגשת אל אתר האינטרנט, בגין כל עיכוב או כשל בתקשורת או בקבלה של הודעה שנשלחה דרך אתר האינטרנט.

תפוצה

האתר אינו מיועד להפצה, או לשימוש, על ידי כל אדם בכל ארץ שהפצתו או השימוש בו יעמוד בניגוד לתקנות ולחוקים המקומיים. אף אחד מן השירותים או ההשקעות אליהם מתייחס אתר האינטרנט הנם ברי תוקף עבור אנשים המתגוררים בכל ארץ בה התנאים של שירותים או השקעות אלו עומדים בניגוד לחוקים ולתקנות המקומיים. אחריותם של המבקרים באתר היא לברר ולמלא אחר התנאים המתבקשים על ידי החוקים והתקנות המקומיים החלים עליהם.

גילוי סיכונים

לא ניתנים בזאת כל כתבי אחריות או ערובות בנוגע לתוכן המופיע להלן. אתר האינטרנט והאורחים המבקרים בו אינם לוקחים בחשבון את מטרות ההשקעה, מצבו הכלכלי וצרכיו הייחודיים של כל אדם באשר הוא. העצות ורעיונות המסחר המופיעים באתר ניתנים למטרות מידע בלבד ואין בכוונתם לשמש כעצות למסחר. בשום מצב לא תחשב עצה או רעיון להשקעה הכלולים פה כשידול לקנייה או מכירה של מטבעות. יובל איננו תומך ואינו יכול לערוב לכל המשקיעים האורחים באתר זה.